Politika ochrany údajov

Informačná doložka pre zákazníkov


Vážení Zákazníci,

na základe povinností naloženými na nás čl. 13 ods. 1 a ods. 2 obecné vyhlášky o ochrane osobných údajov z 27 apríla 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) — ďalej len ako GDPR – prajeme si informovať, že:
Správcom Osobných Údajov Zákazníkov je P.P.H.U MONTERO Sebastian Kłósek Leszczyna 135, 32-733 Trzciana

Osobné údaje Zákazníkov budú spracované výhradne pre konanie nasledujúcich činností:
realizácie procesu predaja a plnenie uzatvorených zmlúv – na základe čl. 6 ods. 1 písm. b a c GDPR
realizácia reklamačného procesu — na základe čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR
zálohovanie (evidencia) pre prípad právne potreby preukázať fakty, podľa právne oprávneného záujmu Správcom Osobných Údajov — na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR
označenie, preukázanie  alebo obranu proti nárokom, ktoré predstavujú realizáciu právne oprávneného záujmu Správca Osobných Údajov – na základe čl.6 ods. l písm. f GDPR
realizácia právnych záväzkov, vrátane ukladania elektronické/poštové komunikácie pre účely budúcich procesov  oprávnených orgánov — na základe čl. 6 ods.  1 písm. c GDPR

Osobné údaje Klientov budú odovzdávane:
našim spoločníkom, poskytujúcim služieb správy IT systémov
subjektom poskytujúcim poradenské a konzultačne služby
subjektom poskytujúcim kuriérske, špedičné a poštovné služby (za účelom udržaní nevyhnutné komunikácie a realizácie doručenia)
osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom a právnym orgánom oprávnených spracovávať tieto údaje podľa právnych predpisov.

Osobné údaje Klientov budú uschované po dobu:
realizácia procesov predaje – po dobu realizácie záväzkov s tím spojených    
realizácie procesu reklamácie – na čas nevyhnutný pre realizácie tohoto záväzku
evidenčných účelov – na čas nevyhnutný pre realizácie tohto cieľa
označenie, preukázanie alebo obrany proti nárokom – na čas nevyhnutný na realizáciu tohoto cieľa
realizácie právnych záväzkov po dobu, kedy môžeme niesť dôsledky ich neplnenia.

Klient má právo prístupu k obsahu svojich osobných údajov, právo na ich opravu, zmazanie alebo obmedzenia spracovania. Má tiež právo na prenesenie údajov, a námietku na ich použitie.

Klient má právo podať žalobu u dozorného orgánu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so všeobecnou vyhláškou o ochrane osobných údajov z  27 apríla 2016 r.;

Klient odovzdáva údaje dobrovoľne, ale ak tak neurobí, týmto znemožní udržanie obchodných relácií.
Osobní údaje Klienta nebudú nikdy použité pre profilovanie a ostatné automatické rozhodovanie.